สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเปิดตัวโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ด้านภาษาอังกฤษ "อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง (Easy English for MOF Staff) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

Page View : 345