สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แถลงผลการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในปี 2558 ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี 2559

  โดยระบุว่า
  1.เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในปีก่อน สำหรับปี 2559 คาดว่าขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นร้อยละ 3.7 (ช่วงคาดการณ์ร้อยละ 3.2-4.2) 
  2.เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินยังคงมีเสถียรถาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งในปี 2558 สถาบันการเงินมีกำไรสุทธิ 1.93 แสนล้านบาท สำหรับสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 13.23 ล้านล้านบาท ด้านสัดส่วนเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 จากปีก่อนร้อยละ 2.16 สำหรับเงินฝาก ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 12.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 จากสิ้นปี 2557 3.กองทุนคุ้มครองเงินฝาก ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 1.13 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3,604 ล้านบาท โดยในปี 2558 ได้รับเงินนำส่งจากสถาบันการเงินที่อยู่ในความคุ้มครองทั้งสิ้น 1,155 ล้านบาท
  4.ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2559 ได้กำหนดเป็น 5 ด้าน ได้แก่ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในระบบตาข่ายความมั่นคงทางการเงินของประเทศ / สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจระบบคุ้มครองเงินฝาก / ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาระบบสถาบันการเงิน / พัฒนาระบบการจ่ายคืนเงินฝากที่ทันสมัยและรวดเร็ว / พัฒนาระบบชำระบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
  ณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

Page View : 339