สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และการนำมาตราในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

Page View : 173