สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

Page View : 339