สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) และหารือแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังในภาพรวมของประเทศ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

Page View : 355