สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการป้องปรามการเงินนอกระบบในระดับจังหวัด และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

Page View : 320