สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ท่านมนัส ลีวีระพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในการประชุมใหญ่ชมรมอดีตข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และมีการจัดบรรยายในหัวข้อ "ยา อย่าเยอะ" โดย ภญ.วรีร์ภัสณ์ จีรัสสีรีย์รงค์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สศค.

Page View : 1005