สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

Page View : 337