สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายลวรณ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมให้บริษัทใหญ่ช่วยบริษัทเล็ก (มาตรการพี่ช่วยน้อง) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

Page View : 327