สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงมาตรการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และการกำหนดวงเงินความคุ้มครองเงินฝากใหม่ โดยมีนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมการแถลงข่าว

  นอกจากนี้ได้แถลงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559‏
  Capture(31).jpg

  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก(ฉบับที่...)พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
  054.JPG

Page View : 357