สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนางสาววิมล ชาตะมีนา ได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ห้อง 301

Page View : 347