สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประเด็นหลัก ได้แก่ การขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2559 และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

    แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    64-2559.png

Page View : 334