สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมหารือใน Thailand-Japan Financial Dialogue ร่วมกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจของญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

Page View : 341