สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุุนายน 2559 ในส่วนของกระทรวงการคลัง โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ในรูปแบบสมัครใจ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน

  และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งโครงการลงทะเบียนนี้จะช่วยให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผู้บริหารจากธนาคารทั้ง 3 แห่ง ร่วมแถลงในรายละเอียด นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
  1(216).jpgแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการ ของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค
  2(63).jpg

Page View : 347