สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560

       ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558  และมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

Page View : 287