สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษารายละเอียดในการกำหนดนโยบาย การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์ที่กำหนด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

Page View : 329