สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง International Seminar on Financial Literacy for Youth ซึ่งเป็นการร่วมมือจัดงานระหว่าง สศค. และ กบข.(กองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญ) ณ The Sukosol Hotel, Bangkok เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

Page View : 330