สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมงบประมาณแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

    ซึ่งบรรยายโดย นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น 
     นายนรพัชร์ อัศววัลลภ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
    และนางสาวภัทราพร เกิดแก้ว เศรษฐกรปฏิบัติการ

Page View : 595