สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) กระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว)

    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

Page View : 327