สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการคลัง เมื่อการประชุมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

    โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) 
    นอกจากนี้ ได้แถลงถึงการเตรียมพร้อมของกระทรวงการคลังในการรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 
    ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

Page View : 324