สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการพิจารณาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ การขอรับเงินชดเชยสำหรับการทำธุรกรรมผ่านศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center: TC) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

Page View : 334