สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ได้เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ "Travelling Again, Differently" ซึ่งดำเนินรายการโดยนาย Richard Quest สื่อมวลชนจากสำนักข่าว CNN เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวของไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 ว่าไทยได้เรียนรู้ถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วย อาทิ การดำเนินการ Phuket Sandbox หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไทยพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและใช้เวลาในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ ไทยสามารถใช้ยุทธศาสตร์ 5F (Food, Fashion, Festival, Fighting, Film) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีเวลาและใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมาก นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอาจพิจารณาดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุน Sustainable Aviation Fuel ในอนาคตด้วย

Page View : 139