สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ด้านการลงทุน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

Page View : 135