สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงิน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และนางฐิติรัตน์ เกษศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้จัดกิจกรรมจาก สศค.

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงิน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์  ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และนางฐิติรัตน์  เกษศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้จัดกิจกรรมจาก สศค.

Page View : 183