สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ครั้งที่ 5/2565 (พื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx) ณ ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมีนางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดพิษณุโลก นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย และนางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก พร้อมทั้งข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการสัมมนาวิชาการดังกล่าว

Page View : 231