สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกองนโยบายภาษี เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานชื่อ โครงการ คนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

Page View : 256