สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 285