สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting: APEC FCBDM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองญาจางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 297