สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ครั้งที่ 4/2565 (พื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx) ณ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมีนางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ คลังจังหวัดนครพนม นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร และนายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

Page View : 186