สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ในงานประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 329