สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนายมุน ซึง-ฮย็อน (Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

Page View : 164