สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงิน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีนางยุพา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้จัดกิจกรรมจาก สศค.

Page View : 412