สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงิน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565

Page View : 339