สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอํานวยการเพื่อเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Page View : 294