สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ช่องทาง Facebook Live ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

Page View : 522