สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2564 ณ บริเวณชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

Page View : 200