สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

Page View : 205