สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมญี่ปุ่น-ไทย เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน (Joint Working Group for the Development of Japan-Thailand Financial Cooperation: JWGF Japan-Thailand) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

Page View : 411