สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Page View : 236