สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 158/2560 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค1 (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจาเดือนธันวาคม 2560

   Infographic-RSI-Dec-17.jpg

  Download Full Text : Thai / EN

  Download Presentation : Thai / EN

  Download Infographic : Thai

Page View : 188