สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 66/2560 เรื่อง ผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเอเชียคร้ังที่2 และการประชุมอื่นๆที่เกยี่วข้องณเกาะเชจูสาธารณรัฐเกาหลี

    66-2560_Page_1(1).jpg
    Download

Page View : 41