สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. ปูพื้นความรู้สมาชิก ก่อนเปิดให้เลือกแผนการลงทุน พร้อมแนะดาวน์โหลดข้อมูลแผนการลงทุนที่เว็บไซต์ กบข.

                        กบข. ปูความรู้พื้นฐานการลงทุนให้สมาชิกก่อนเปิดให้เลือกแผนการลงทุน (Member Investment Choice)  พร้อมแนะสมาชิกดาวน์โหลดข้อมูลแผนการลงทุน ที่ เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

                        นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  เปิดเผยว่าหลังจากที่กบข.ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พื้นฐานการลงทุนในหลายมิติ อาทิ การลงทุนกับความเสี่ยง โอกาสสร้างผลตอบแทนของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ แนวคิดในการวิเคราะห์ตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน เป็นต้น กบข.ก็เชื่อว่าสมาชิกกบข.ที่ติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์นี้ ได้สะสมความรู้พื้นฐานเพียงพอในระดับหนึ่ง

                         กบข. จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเปลี่ยนแผนลงทุนจากแผนปัจจุบันที่ กบข.ดำเนินการ ให้เป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือมากกว่า โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนการลงทุนจากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th  อนึ่ง แผนลงทุนใหม่ที่ กบข.จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 แผนคือ 1.แผนตลาดเงินซึ่งเป็นแผนลงทุนที่มีเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น ถือเป็นแผนลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด โอกาสสร้างผลตอบแทนน้อยที่สุด 2.แผนตราสารหนี้ เป็นแผนลงทุนที่มีทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะยาวมีความเสี่ยงมากกว่าแผนตลาดเงินเล็กน้อย แต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่าเล็กน้อย และ    3.แผนผสมหุ้นทวี จัดได้ว่าเป็นแผนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยง และยังมีอายุในการออมอีกนาน เนื่องจากมีสัดส่วนตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก
  และ 4. แผนหลัก สำหรับสมาชิก กบข. ที่ไม่ประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนด้วยตัวเอง กบข. ก็จะบริหารเงินของท่านสมาชิกเหล่านั้นในแผนหลักซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางเนื่องจากมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงมากกว่าแต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร 1179 กด 6

                        เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,162,823 คน จำนวน 12 ประเภทข้าราชการ แยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 38.27 รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 28.53 ข้าราชการตำรวจ ร้อยละ14.94  ข้าราชการทหารร้อยละ 14.09 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2.22 ที่เหลือเป็นข้าราชการในกลุ่มอื่นๆ อีก 7 ประเภท ณ 31  พฤษภาคม 53 กบข. มีมูลค่ากองทุน (ส่วนสมาชิก) ต่อหน่วยอยู่ที่ 15.5547 บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 347,254 ล้านบาท
  ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 ต่อ 256

  Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th


   

Page View : 2154