สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ที่ อ 2/2547 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร
  สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
  ที่ อ 2/2547
  เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
  -------------------------------

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524  คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศดังต่อไปนี้

                         1.   ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรที่ อ 2/2545 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

                         2.  ให้ประกาศกำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์บรรทุกตามประเภทย่อยสินค้าของพิกัดอัตราอากรขาเข้า 8704.21 และ 8704.31 ดังนี้
                               2.1  รถยนต์บรรทุก C.B.U. CODE  K14TJUNSLU1  K14TUNSLU1  K14JUNSLU  K34TCUTJLU6  K34TCUTJLUC  K34TGJTULUG  K34TJUTJLU6  K34TJUTJLUC และ K34TJUTJLUG ให้ได้รับเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 1.50 ของราคาส่งออก
                               2.2  สำหรับรถยนต์บรรทุกอื่น ๆ ให้ได้รับเงินชดเชยตาม C.B.U. CODE  ดังนี้

  ระบบขับเคลื่อนและ
  แบบของเครื่องยนต์ 

  C.B.U. CODE 

  อัตราเงินชดเชย
  ร้อยละของ
  ราคาส่งออก 

  ขับเคลื่อน 2 ล้อ
  น้อยกว่า 2,600 ซีซี   

  K62TENDEL6            K64TENDL6              K64TZNDL6 
  K62TENSL                 K64TENDR6             K65TCENDER8
  K62TENSLW             K64TENSL                K65TCERDER8
  K62TENSR                K64TENSLW            K65TENDER8
  K62TJENSEL             K64TENSR               K65TENSELW
  K62TJENSL               K64TJENDL6            K65TJENDER8
  K62TJENSL1C           K64TJENSL              K65TJENSELW 
  K62TJENSLW           K64TJENSLW           K65TYNDER8         
  K62TJENSR              K64TJENSR              K65TYNSER8
  K62TJERDEL6          K64TYNDL6              K65TYRDER8

   2.05   
  ขับเคลื่อน 2 ล้อ
  ตั้งแต่ 2,600 ซีซี
  K67TJENDR8            K67TYNDR8  2.07
  ขับเคลื่อน 4 ล้อ
  น้อยกว่า 2,600 ซีซี
   

  K72TENSL                 K74TGJENXFL             K74TJENSL
  K72TENSR                K74TGJENXFL6           K74TJENSR  
  K72TJENSL               K74TGJENXFR6          K74TJERDFL6
  K74TCENDFL6          K74TGJENXFR            K74TYNDFL6   
  K74TENDFR6            K74TGJERXF              K47TZNDFL6
  K74TENDFL6             K74TJENDFL              K75TCENDEL6
  K74TENSL                 K74TJENDFL6            K75TENDEL
  K74TENSR                K74TJENDFR6            K75JENDEL
  K74TGJENXF            K74TJENDFLW           K74TGCENXFL6
  K74TGJENXFL          K74TJENHFL6             K74TGCENXFL6
  K75TGJENXEL6

   1.67
   
  ขับเคลื่อน 4 ล้อ
  ตั้งแต่ 2,600 ซีซี 

   
  K76TCENDER8         K76TJENDER8            K77TJENDR8  
  K76TGJENXER8       K76TYNDER8              K77TYNDR8 
  K76TGJERXER8       K77TJENSL                  K77TCENDR8
  K77TGJENXR8 
   1.82

   

   3. ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจะต้องไม่ได้รับหรือไม่ได้ใช้สิทธิคืน หรือยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีอากรตามกฎหมายอื่น นอกจากกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนสำหรับชิ้นส่วนภายในประเทศที่นำมาประกอบรถยนต์ส่งออก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด
    4.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการส่งออกตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
                  ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2547               
             (ลงชื่อ)  สมใจนึก  เองตระกูล                         
              (นายสมใจนึก  เองตระกูล)                          
                   ปลัดกระทรวงการคลัง                              
                 ประธานกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร              
                 สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร                      

   

  หมายเหตุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 31ง วันที่ 16 มีนาคม 2547

Page View : 681