สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ที่ อ 1/2547 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร
  สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
  ที่ อ 1/2547
  เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
  ----------------------

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524  คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศดังต่อไปนี้

                   1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 1/2545 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย

                   2.  ให้ประกาศกำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามประเภทย่อยสินค้าของพิกัดอัตราอากรขาเข้าตามบัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศนี้ โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจะต้องไม่ได้ใช้สิทธิคืนหรือยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออก ดังนี้
                          2.1  ขอคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482
                          2.2 ยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
                          2.3 ยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
                          2.4  ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่ไม่ใช่การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสำหรับเครื่องจักร
                          2.5  ยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตปลอดอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2543 หมวด 10 ทวิ)

                  3.  ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามข้อ ก ถึง ข้อ ค ของประเภทพิกัด 0306.13 และข้อ ก ถึง ข้อ จ ของประเภทพิกัด 1605.20 จะต้องใช้กุ้งกุลาดำจากการเพาะเลี้ยงภายในประเทศ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด

                  4.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการส่งออกตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                 
  ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2547                     
             (ลงชื่อ)  สมใจนึก  เองตระกูล                                  
              (นายสมใจนึก  เองตระกูล)                                 
                   ปลัดกระทรวงการคลัง                                    
                 ประธานกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร                    
                 สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร                           

   

  หมายเหตุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 31ง วันที่ 16 มีนาคม 2547 

Page View : 830