สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศ ที่ อ 1/2547

  บัญชีอัตราเงินชดเชยท้ายประกาศ   
  คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร   
  ที่ อ  1/2547

  ประเภท 

  ประเภทย่อย 

  รายการ 

  อัตราเงินชดเชยร้อยละ
  ของราคาส่งออก 

     

   ตอนที่ 1
  สัตว์มีชีวิต

   
   01.01    ม้า ลาและล่อ มีชีวิต  
   

   0101.10

   - สำหรับทำพันธุ์

   0.03

   

   0101.90

   - อื่น ๆ

   0.03

   01.02    สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต   
   

   0102.10

   - สำหรับทำพันธุ์

   0.03

   

   0102.90

   - อื่น ๆ

   0.03

   01.03    สุกรมีชีวิต   
   

   0103.10

   - สำหรับทำพันธุ์

   0.08

       - อื่น ๆ  
         
  Download

Page View : 858