สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  สรุปการปรับปรุงอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ตามประกาศที่ อ 1/2552 อ 2/2552 และ อ 3/2552

   
  สรุปการปรับปรุงอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
  ตามประกาศที่  อ 1/2552  อ 2/2552  และ อ 3/2552

   

                                1.  การปรับปรุงอัตราเงินชดเชยสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรตามประกาศที่  อ 1/2552  อ 2/2552  และ อ 3/2552  เป็นการปรับปรุงอัตราเงินชดเชยให้สอดคล้องกับอากรขาเข้าและโครงสร้าง
  การผลิตในปัจจุบัน  หลังจากที่ได้มีการปรับลดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2547  โดยในการคำนวณใช้ฐานข้อมูลอัตราอากรขาเข้าและสถิติการนำเข้าปี 2551  และการปรับลดอัตราอากรขาเข้าตามประกาศกรมศุลกากร ถึงฉบับที่ 11 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552  สำหรับโครงสร้างการผลิตใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (ตาราง I/O)  ปี 2543  อย่างไรก็ดี การกำหนดอัตราเงินชดเชยจะต้องกำหนดให้ไม่เกินกว่าภาระภาษีที่   แฝงอยู่ในสินค้าส่งออก  หากชดเชยเกินกว่าภาระภาษีที่แฝงอยู่จะผิดเงื่อนไขของ WTO  ซึ่งถือเป็นการอุดหนุนการส่งออก  จึงต้องมีการปรับปรุงอัตราเงินชดเชยตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง I/O และอากรขาเข้าดังกล่าว

                                 2.  คณะกรรมการชดเชยค่าภาษีอากรฯ  ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการฯ รวม 3 ฉบับ ได้แก่  อ1/2552  เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย  อ2/2552  เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์  และ  อ3/2552  เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย  โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 126  ตอนพิเศษ 189ง  วันที่  30  ธันวาคม  2552  มีผลใช้บังคับสำหรับ    การส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป  รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th/FPO  กรมศุลกากร www.customs.go.th  กระทรวงการคลัง www.mof.go.th  และกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา  www.ratchakitcha.soc.go.th........
  สามารถอ่านเอกสารโดยละเอียดได้จากเอกสารประกอบ
  Download

Page View : 1063