สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คืออะไร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คืออะไร

ตอบ   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบเสริมระบบบำเหน็จบำนาญเดิม
       (1)  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
           (1.1)  เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
           (1.2)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
           (1.3)  จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
       (2)  หน้าที่หลัก กบข. มี 2 ประการ คือ
           (2.1)  ด้านสมาชิก
                 งานที่ดำเนินการในส่วนนี้ ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อมูลและเงินรายเดือน การบริหารฐานข้อมูลบัญชีสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่สมาชิก รวมถึงการจ่ายเงินสดและผลประโยชน์คืนแก่สมาชิกเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ
           (2.2)  ด้านการลงทุน
                 กบข. มีหน้าที่นำเงินที่รับเข้าจากสมาชิกไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
       (3)  ความครอบคลุม
           ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.  ขณะนี้ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท คือ
                    -  ข้าราชการพลเรือน                     -  ข้าราชการตุลาการ
                    -  ข้าราชการอัยการ                      -  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
                    -  ข้าราชการครู                          -  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
                    -  ข้าราชการตำรวจ                      -  ข้าราชการทหาร
                    -  ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ     -  ข้าราชการศาลปกครอง
                    -  ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                    -  ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
       ทั้งนี้ ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 (พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ) จะเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข.
       (4)  การจ่ายเงินสะสม
           ออมเงินจากเงินเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด คือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือน และรับเงินสมทบจากรัฐเป็นรางวัลสำหรับการออมเงินในอัตราที่เท่ากัน คือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือน
       (5)  ผลประโยชน์ทดแทน
           เมื่อข้าราชการออกจากงานจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1  เงินบำเหน็จบำนาญ (สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญเป็นเช่นเดิม คือขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน) จากเงินงบประมาณ ซึ่งคำนวณจาก
          บำเหน็จ  =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย * อายุราชการ  (ปี)
          บำนาญ  =  เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย*อายุราชการ (ปี)
                                         50
       ทั้งนี้ เงินจำนวนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
ส่วนที่ 2  สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับแต่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการซึ่งเงินก้อนนี้จะประกอบ
          - เงินสะสม หรือเงินออมของสมาชิกที่ถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือน
          - เงินสมทบ  หรือรางวัลการออมที่รัฐให้
          - เงินประเดิม และเงินชดเชย  เป็นเงินที่รัฐให้กับสมาชิกเพื่อชดเชยสูตรบำนาญที่จะได้น้อยลง (ชดเชยเพื่อไม่ให้ผู้เป็นสมาชิก กบข. เสียเปรียบคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก) เงินนี้มีเงื่อนไขว่าจะจ่ายให้สมาชิกเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับบำนาญเท่านั้น หากสมาชิกที่เลือกรับบำเหน็จจะไม่ได้รับเงินประเดิมและเงินชดเชย เพราะไม่มีการเปลี่ยนสูตรบำเหน็จ
          - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารเงินดังกล่าว
       (6)  หน่วยงานกำกับดูแลคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลเพื่อให้มีการบริหารที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย