สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
แบบสอบถามโครงการวิจัยรายจ่ายสวัสดิการภาคสาธารณะ
แบบสอบถามโครงการวิจัยรายจ่ายสวัสดิการภาคสาธารณะ
แบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบสอบถามได้ตามเอกสารประกอบด้านล่าง...