สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)

1_สรุปรายละเอียด-hearing-ป-กค_Page_1.jpg

Page View : 2071

ประชาพิจารณ์

ไม่สามารถดาวน์โหลด 2021-09-08-แบบแสดงความเห็น-ร่างประกาศคลัง ได้
โดย : เกตุสุดา คู้จ้อย
เมื่อ : 16/9/2564 17:10:43

Leave message