สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ประชาสัมพันธ์

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "ตระหนัก รักษ์ สิ่งแวดล้อม"

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพียงแค่ปรับ สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยน
รู้รักษ์ ตระหนักใช้
Better Environment, Better tomorrow
รักษ์โลก

สศค. ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณธรรมต้นแบบ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบประกาศผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ สศค. เป็น "องค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้ไว้เป็นเกียรติ

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้คุณธรรมหลัก "สามัคคี มีวินัย รับผิดชอบ" ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิดีโอ
รู้ว่าไม่ รู้ว่าใช่
3 คุณธรรม สู่ความสำเร็จ สศค" สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชนะได้ ถ้าไม่ทุจริต" สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5 ส รวมใจ" สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม